Дотоод аудитINTERNAL AUDIT

Дотоод аудит

“ДБҮЭГ”ТӨҮГ-ын захирлын 2017 оны 11 сарын 06-ны өдрийн А/124 тоот тушаалаар дотоод хяналт, шалгалтын журам
батлагдан, мөрдөгдөж байна. Байгууллагын дотоод хяналт, шалгалтын зорилго нь МУ-ын хууль тогтоомж, газрын дүрэм, журмын хэрэгжилтийг хангуулах, байгууллагын бодлого үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, үр дүн, үр нөлөөг нэмэгдүүлж,
хариуцлагыг дээшлүүлэхэд оршино. Үүний тулд дотоод хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөө г гарган, шалгалтын үер
гарсан зөрчил, дутагдлыг нэгтгэн дүгнэж удирдлагад танилцуулж, нээлттэйгээр тайлагнах болно.

ОНЦЛОХ ВИДЕО

ЦАГ АГААР

booked.net

ДБҮЭГ ДАГААРАЙ